fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for
Folkekirkens Familiestøtte 
 11.11.2022 

 

Folkekirkens Familiestøttes dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Folkekirkens Familiestøtte er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Carsten Bøgh Pedersen 

Adresse: Gammel Torv 4, 9000 Aalborg 

CVR: 35 54 91 37 

Telefonnr.: 30 52 62 65 

Mail: CABP@km.dk   

Website: www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

 1. Oplysninger om frivillige:  
 • Almindelige personoplysninger: 
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, startdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, informationer om økonomi, sociale forhold og familieforhold og cpr.nr. 
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
 • straffe- og børneattest samt oplysninger om helbred og religiøst tilhørsforhold, hvis den frivillige selv oplyser om det.  

 

 1. Oplysninger om familier:  
 • Almindelige personoplysninger:  
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, startdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. Herudover oplysninger om økonomi, familieforhold og sociale forhold. Herudover oplysninger om helbred og religiøst tilhørsforhold, hvis familien oplyser det. Vi spørger ikke til det.   

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Vi indhenter oplysningerne direkte fra dig. 

 

Formålet med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 • Ud fra berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig 
 • Behandling efter lovkrav 
 • Behandling med samtykke 

 

Formålene:  

 1. Formål med behandling af oplysninger om frivillige:  
 • Administration af din relation til os 
 • Kommunikation, kortlægning af kompetencer, godkendelsesforløb samt til evaluering (anonymiseret) 
 • Opfyldelse af lovkrav (børneattest og straffeattest) 

 

 1. Formål med behandling af oplysninger om familier:  
 • Administration af din relation til os 
 • Kommunikation, vurdering af målgruppe og behov, dokumentation af processen samt til evaluering (anonymiseret) 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i en periode efter samarbejdsophør 
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til evaluering og lignende (anonymiseret) 

 

Samtykke 

Behandling af dine personoplysninger udover kontaktoplysninger baserer sig på dit samtykke. Vi indhenter derfor dit samtykke, når du afgiver personoplysninger ud over almindelige kontaktoplysninger. 

Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Uden samtykke er det desværre ikke muligt at samarbejde med os som frivillig eller familie.  

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre aktører.  

Dog har vi skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at vi har pligt til at kontakte kommunen, hvis vi bliver opmærksomme på forhold omkring børnene, som er meget bekymrende.   

Vi benytter et eksternt IT-system til udsendelse af nyhedsmails, så hvis du tilmelder dig vores nyhedsmails, deler vi dine oplysninger med systemet Mailchimp, som vi har udarbejdet en databehandleraftale med.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter formålet.  

Familier: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra støtteperiodens ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi personoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for samarbejdets ophør 
 • Vi gemmer dine oplysninger i anonymiseret form til brug for evaluering 

 

Frivillige:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 1 år efter samarbejdets ophør. 
 • Børneattest og straffeattest opbevares kun så længe du er frivillig hos os  
 • Vi gemmer dine oplysninger i anonymiseret form til brug for evaluering 

 

Jobansøgere:  

Vi sletter alle data senest 3 måneder efter afslutning af ansættelsesforløb. 

 

Modtagere af nyhedsmails:  

Hvis du afmelder nyhedsmailen, sletter vi alle oplysninger efter senest 6 måneder.  

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse  
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

  

Menu